Senior Beleidsmedewerker Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (2023)

Functieomschrijving

Werken aan de bescherming van mens en milieu tegen de risico’s van straling: jij krijgt de verantwoordelijke taak beleid te maken voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Met ons team zet jij je vanuit Den Haag in om, samen met nationale en Europese partners, de nieuwe ontwikkelingen op dit terrein in veilige banen te leiden.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming?
Het kabinet heeft afgesproken om de levensduur van de Kerncentrale Borssele te verlengen, en voorbereidingen te treffen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, als bijdrage in een CO2-vrije energievoorziening. Met goed oog voor veiligheid, ook met betrekking tot radioactief afval. Samen met de collega’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet ons team aan deze ambities invulling geven. Aan jou de taak om samen met je collega’s bij IenW ervoor te zorgen dat aan de veiligheid van kernenergie niet getwijfeld hoeft te worden.
Voorbeelden van de vraagstukken die dat voor ons team met zich meebrengt? Denk aan de veiligheidseisen voor nieuwe kerncentrales en voor nieuwe, innovatieve nucleaire toepassingen. Denk ook aan eisen en oplossingen voor de opslag van radioactief afval, zowel bovengronds maar ook – in de toekomst – in de diepe ondergrond. Bij deze nieuwe initiatieven moet de maatschappij actief betrokken worden, het organiseren van inspraak en participatie is daarom een belangrijke taak. Ook het opbouwen van een robuuste kennisinfrastructuur zodat voldoende nucleaire expertise wordt aangeboden in de sector heeft onze aandacht. Verder zorgen wij ervoor dat er bij kerncentrales voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om aan het einde van de bedrijfsduur voor de ontmanteling te betalen.

Dit zijn allemaal onderwerpen met een groot maatschappelijk belang en veel aandacht in de buitenwereld en de Tweede Kamer. Jij pakt deze vraagstukken op, en zorgt ervoor dat de gemaakte keuzes effectief, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Die keuzes leg je voor aan de politieke leiding en je ontwerpt brieven aan de Tweede Kamer die dat toelichten. Je bereidt debatten voor en beantwoordt vragen uit de Tweede Kamer en uit de maatschappij. Je overlegt met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, andere ministeries en kennisinstituten zoals het RIVM. Je vertegenwoordigt IenW in binnen- en buitenland in overleggen.

We zijn een groeiend team, van nu tien collega’s, dat multidisciplinair is samengesteld. Wij zijn op zoek naar iemand die in staat is op deze rijdende trein te springen en al snel van meerwaarde kan zijn door de eigen inbreng. Specialistische kennis (nucleaire fysica) is voor deze beleidsfunctie niet nodig. Wel moet je het leuk vinden en in staat zijn de vraagstukken die hier spelen te begrijpen en te vertalen naar beleidsdoelen, en te kunnen schakelen tussen technische experts enerzijds en minder ingewijden – denk aan burgers die vragen hebben – anderzijds. Degene die wij voor deze functie zoeken ziet het als een mooie uitdaging om het veiligheidsbeleid bij kernenergie en stralingsbescherming vorm te geven. Doordat je gevoel hebt voor politiek-bestuurlijke processen en je bewust bent van de maatschappelijke verhoudingen ben je in staat resultaatsgericht te werken. Dat doe je door samen te werken in teamverband en extern met andere departementen, uitvoeringsorganisaties en in internationale gremia. Het is daarbij zaak tot gezamenlijke resultaten te komen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

Functie eisen

 • ervaring in een beleidsfunctie, waaruit aantoonbaar gevoel voor de politiek-bestuurlijke dimensie blijkt;
 • affiniteit met het werkveld;
 • ervaring met projectmatig werken, met een goede balans tussen zelfstandig werken en samenwerken in teamverband;
 • je kunt een overtuigende lijn neerzetten, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels;
 • kennis van de juridische context en van financiële vraagstukken is een pre.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je vindt de uitdaging aantrekkelijk om het veiligheidsbeleid vorm te geven bij het gebruik van kernenergie en bij de toepassing van stralingsbronnen (specialistische kennis op het nucleaire terrein is geen vereiste);
 • je hebt aantoonbaar gevoel voor politiek-bestuurlijke processen en bent je bewust van de maatschappelijke verhoudingen;
 • Je hebt er plezier in samen te werken met andere departementen, uitvoeringsorganisaties en in internationale gremia, en bent in staat daarbij tot gezamenlijke resultaten komen;
 • je gaat proactief en resultaatgericht aan het werk en kunt een lijn overtuigende neerzetten;
 • je bent er goed in hoofd- en bijzaken snel te onderscheiden. Je pakt vraagstukken analytisch aan, kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband;
 • financiële of juridische expertise is een pré;
 • je kunt projectmatig werken.

Inclusiviteit statement
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou

Arbeidsvoorwaarden

€ 6.227

schaal 12

36

Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Aanvullende details

 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Baris Karabulut, senior adviseur werving en selectie, via 06–44952767;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Bel of app dan met Jean-Paul de Maat, coördinerend beleidsmedewerker, via 06 – 15359301;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Baris Karabulut, senior adviseur Werving en Selectie
06-44952767
Contactpersoon vacature
Joris van der Voet
06-52595024

De sollicitatieprocedure voor de vacature Senior Beleidsmedewerker Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
O&M Taakveld Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M) geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheid- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie wordt gekenmerkt door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid waarbij gemanoeuvreerd moet worden tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams (‘taakvelden’ en ‘programma’s’) en aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen, zoals Veiligheid bedrijven, Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen, Veiligheid biotechnologie, Veilig vervoer gevaarlijke stoffen, Veiligheid energietransitie, Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, en Crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team (GO!). De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. Bij de directie O&M werken ongeveer 110 mensen.

Het taakveld Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming draagt bij aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving door bescherming van mens en milieu tegen de risico’s van ioniserende straling, nu en in de toekomst. Je komt in dat taakveld te werken. Het is een hecht team van nu 10 mensen met verschillende achtergronden (technisch, economisch, juridisch, bioloog) en verschillende ervaringsniveaus. In ons team is het goed gebruik dat collega’s elkaar onderling vragen om mee te denken en om feedback vragen op teksten. Naast de reguliere overleggen, hebben we regelmatige strategische sessies en vinden we het leuk om die gezamenlijk af te sluiten op het terras.

Wij ontwikkelen beleid en stellen, vaak in internationaal verband, hiervoor kaders op voor veiligheidseisen voor nucleaire inrichtingen en het gebruik van radioactieve bronnen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, de industrie en bij onderzoeksinstellingen. Daar hoort onder meer ook de omgang met radioactief afval en de opslag eindberging daarvan, de financiële zekerheidstelling voor de kosten van de buitengebruikstelling en ontmanteling van nucleaire installaties, en de beveiliging van radioactief materiaal en non-proliferatie (waarborgen). De betreffende eisen worden met name neergelegd in de Kernenergiewet en de onderliggende regelgeving. Het beleid inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming wordt afgestemd met het generieke veiligheid- en milieubeleid van DGMI.

Over de werkgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 13/04/2023

Views: 5972

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.