Senior beleidsmedewerker kennisveiligheid en digitalisering (2023)

Functieomschrijving

Het hoger onderwijs en onderzoek is internationaal georiënteerd. Ook wordt volop geïnvesteerd in digitalisering, zoals via het Nationaal Groeifonds. Dat biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s en specifieke vraagstukken en dilemma’s met zich mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen van kennisoverdracht die de nationale veiligheid kan aantasten (kennisveiligheid); maar dan wel op een manier die de openheid en toegankelijkheid van onderwijs en onderzoek niet onnodig beperkt.

In de Covidperiode hebben veel studenten alsnog onderwijs kunnen volgen dankzij snel beschikbaar gekomen technologie. Daarnaast zal digitalisering de flexibilisering van het hoger onderwijs gaan ondersteunen, waardoor er meer maatwerk per student mogelijk wordt. Maar er zijn ook uitdagingen, bijvoorbeeld door de opkomst van AI en ChatGPT. Ook zijn universiteiten en hogescholen in toenemende mate doelwit van cyberaanvallen. Daarnaast speelt de bredere vraag welk effect digitalisering heeft op de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en hoe dit uitpakt voor bijvoorbeeld privacy.

We willen grondrechten, publieke waarden en privacy beschermen. Daarom werkt het kabinet sinds 2020 aan een pakket aan maatregelen om het veiligheidsbewustzijn en de digitale weerbaarheid van kennisinstellingen te vergroten en hen een handelingsperspectief te bieden om dreigingen het hoofd te bieden.

Wij zoeken een senior beleidsmedewerker die een drive heeft op bovengenoemde onderwerpen, en die het leuk vindt om in een dynamisch krachtenveld te opereren: je verbindt niet alleen verschillende onderwerpen, maar ook de belangen van de rijksoverheid en de onderwijs- en kennisinstellingen.

Jouw rol
Jouw functie bestaat uit twee delen.
Ten eerste het beleid rond kennisveiligheid dat wordt getrokken door onze collega’s van de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid maar ook het beleid van onze directie kan raken. Jij bent betrokken bij het beleid rond kennisveiligheid en fungeert als linking pin met thema’s die hieraan raken binnen onze directie. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het bredere beleid rond internationale studenten, heimelijke beïnvloeding en sociale veiligheid, toezicht en governance van hoger onderwijsinstellingen en cyberveiligheid. Jouw rol is om deze raakvlakken te signaleren, hierover mee te denken en te schakelen met collega’s binnen de directie en daarbuiten (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen).

Ten tweede ontwikkel je samen met collega’s beleid rond digitalisering en draag je bij aan de intensivering van de samenwerking in de onderwijssector voor het vergroten van het adaptief vermogen van de onderwijssector, optimaal benutten van mogelijkheden voor het onderwijs, verhogen van de digitale veiligheid en borgen van publieke waarden.

Te denken valt daarbij aan thema’s als cyberveiligheid en het vergroten van de cyberweerbaarheid van de hoger onderwijssector, implementeren van relevante Europese regelgeving (zoals de NIS2-richtlijn), het inzetten van digitalisering in onderwijsvernieuwing ten behoeve van het verhogen van de onderwijskwaliteit en een verbeterd vermogen voor aansluiting op de maatschappij en arbeidsmarkt.

Functie eisen

 • je brengt relevante werkervaring met je mee, bijvoorbeeld bij een ministerie of hoger onderwijsinstelling, en hebt daarnaast een WO werk- en denkniveau;
 • je kunt zelfstandig werken op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers, en kunt omgaan met de dynamiek die dit met zich meebrengt;
 • je bent in staat om complexe problemen en processen te structureren en te analyseren, ook als het spannend wordt, en komt samen met anderen tot prioriteiten;
 • je vindt het leuk om mee te denken over verschillende onderwerpen tegelijk, en het overzicht daartussen te bewaken;
 • je werkt graag in teamverband en zoekt graag pro-actief de samenwerking op, ook om bij te dragen aan teamontwikkeling;
 • tot slot, je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

€ 6.227

(Video) Dynamically Enforcing Knowledge-based Security Policies

schaal 12

Afhankelijk van kennis en ervaring kan een aanloopschaal kan tot de mogelijkheden behoren.Beschik je al over een vast dienstverband binnen de Staat der Nederlanden, dan blijft dat ongewijzigd.

32

36

(Video) Large Scale Digitization: State of Security and Privacy | AISS 2022

Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1 jaar

(Video) Dr Sarah Clement, Senior Policy Officer Information Commissioner’s Office at GovSec May 2016

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We bieden je de mogelijkheid om de voor jou belangrijke feestdagen te vieren zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen. Hemelvaartsdag en/of 2e pinksterdag kun je bijvoorbeeld inruilen voor een andere feestdag. Hierover maak je afspraken met je leidinggevende.

Aanvullende details

 • We streven er naar om binnen twee weken te reageren op je sollicitatie.
 • Hybride werken is de norm.
 • Gesprekken kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Overige informatie: We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht zijn gekomen.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl

Solliciteren & Contact

Contactpersoon sollicitatie
Contactpersoon sollicitatieprocedure
Werving & Selectie OCW
dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl
Contactpersoon vacature
Jochem van der Veen, MT-lid
06-11038689
jochem.vanderveen@minocw.nl

De sollicitatieprocedure voor de vacature Senior beleidsmedewerker kennisveiligheid en digitalisering verloopt online via een externe website
Direct solliciteren!

Informatie over de afdeling:
Hoger Onderwijs & Studiefinanciering

De directie Hoger onderwijs en studiefinanciering (HO&S) is werkzaam in een veld dat volop in beweging is en veel politieke en media-aandacht krijgt. Belangrijke thema’s die nu spelen zijn bijvoorbeeld (sociale) veiligheid, de internationalisering van het onderwijs, de toegankelijkheid van het onderwijs en de herinvoering van de basisbeurs.

De werkzaamheden binnen de directie HO&S zijn georganiseerd in teams die zelfstandig diverse onderwerpen beheren en vormgeven. De teams vallen onder een van de vier MT-leden van de directie. In elk team is een bepaald thema belegd. Het werk binnen deze teams is divers van aard. Het gaat om strategische beleidsontwikkeling, gericht op de lange termijn, als ook om meer concrete vraagstukken die op dat thema spelen.

Binnen de teams zijn alle disciplines vertegenwoordigd die het beleid vormgeven; van beleidsmedewerkers tot juristen, van financiële experts tot uitvoeringsspecialisten. De politiek-bestuurlijke dynamiek is hoog, waardoor de teams vaak snel moeten schakelen tussen politieke en maatschappelijke wensen, uitvoeringsaspecten en financiële processen. De cultuur van de directie kenmerkt zich dan ook door goed samenwerken, veel inzet en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.

Over de werkgever:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 22/10/2023

Views: 5433

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.