Senior beleidsadviseur informatiehuishouding - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | KariER.co (2023)

Ben jij een ervaren beleidsadviseur op het gebied van informatiehuishouding en recordmanagement? Zet jij je graag in voor een overheid die open en transparant is en haar informatie goed beheert? Dan zoekt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) jou! Solliciteer nu en lever een belangrijke bijdrage aan een beter werkende rijksoverheid.
Waar kom je te werken?

Een overheid die open en transparant is, moet aan bepaalde eisen voldoen bij het organiseren en ondersteunen van haar interne en externe processen. Door de toenemende digitalisering ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit vraagt om ambtelijk vakmanschap en een digitale organisatie die goed is ingericht. Natuurlijk moet dit alles wel voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zodat informatie op de juiste manier wordt gecreëerd, beveiligd, ontsloten en gearchiveerd.
Binnen de afdeling De Centrale Eenheid Informatiehuishouding (CEI) willen we de informatiehuishouding verder verbeteren en meer klantwaarde toevoegen. Daarom zijn we op zoek naar een senior beleidsadviseur om ons team van informatieadviseurs te versterken. Samen werken we aan het ontwikkelen en formuleren van strategisch, tactisch en operationeel IH-beleid, met als belangrijkste kaders de geldende wet- en regelgeving, de I-Strategie Rijk en de I-Visie van de CIO OCW.

Wil jij als senior beleidsadviseur bijdragen aan een betere informatiehuishouding bij de overheid? Sluit je dan aan bij ons team en werk samen met collega's aan het verbeteren van onze dienstverlening!

Als senior beleidsadviseur bij ons team krijg je een gevarieerd takenpakket. Hieronder enkele voorbeelden van jouw werkzaamheden:

(Video) Education Administrator, Elementary and Secondary School Career Video

 • je ontwikkelt, formuleert en evalueert de visie op de duurzame toegankelijke inrichting van de informatiehuishouding OCW (IH-OCW);
 • je ontwikkelt en stelt het instrumentele kader en beleid op voor een duurzame toegankelijke IH-OCW;
 • je werkt nadere regels uit voor archiefbeheer;
 • je ontwikkelt een duurzaam toegankelijke informatiestructuur om het gebruik, beheer en optimalisatie van informatie t.b.v. bedrijfsdoeleinden mogelijk te maken;
 • je helpt bij de ontwikkeling van departementale en rijksbrede standaarden, modellen en instrumenten op het gebied van de duurzaam toegankelijke informatiehuishouding;
 • je fungeert als brug tussen inhoudelijk informatiebeheer/informatiegebruik (het wat) en IV/ICT (het hoe).

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

Als ervaren professional in een senior functie heb je een sterke drive om initiatief te nemen en ben je goed op de hoogte van je omgeving. Je kunt goed inspelen op veranderingen en werkt doelgericht. Daarnaast heb je uitstekende netwerkvaardigheden en ben je in staat om op hoog niveau te communiceren.
Je hebt een WO-niveau op het gebied van Informatiekunde, Bestuurlijk informatiekunde of vergelijkbare opleidingen.

Naast deze basiscompetenties heb je ook extra kennis en ervaring op het gebied van:

 • Informatiemanagement
 • Informatiebeveiliging
 • Recordmanagement
 • Procesmatig werken
 • Archiveren en architectuur
 • Je kent verschillende methoden, modelleertechnieken, tools en modellen.

Als ervaren senior professional heb je ervaring met zowel agile als waterval werkmethodes en kun je verschillende rollen en stijlen aannemen. Hierdoor kun je goed analyses maken en beleidsmatige vertalingen en aanpakken realiseren.
Je bent sterk analytisch en hebt uitstekende adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een betrouwbare gesprekspartner voor medewerkers, managers en bestuurders en hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van archivering. Met jouw kennis, ervaring en vaardigheden ben je in staat om succesvol te werken in een senior functie.

(Video) Natural Science Policy Program Manager (Episode 129)

Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau schaal 12 Salarisomschrijving
  • Afhankelijk van kennis en ervaring kan een aanloopschaal kan tot de mogelijkheden behoren.
  • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
  Maandsalaris Min €4.214 – Max. €6.227 (bruto) Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd Contractduur 1 jaar Minimaal aantal uren per week 32 Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We bieden je de mogelijkheid om de voor jou belangrijke feestdagen te vieren zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen. Hemelvaartsdag en/of 2e pinksterdag kun je bijvoorbeeld inruilen voor een andere feestdag. Hierover maak je afspraken met je leidinggevende.

Bijzonderheden

(Video) 3 Jobs for Law Office Management and Secretarial Graduates in the Age of Big Data

 • We streven er naar om binnen twee weken te reageren op je sollicitatie.
 • Hybride werken is van toepassing.
 • Gesprekken kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Overige informatie:
We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg [emailprotected] toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht zijn gekomen.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan [emailprotected]

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Centrale Eenheid Informatiehuishouding (CEI) maakt onderdeel uit van het I-domein van de directie Organisatie & Bedrijfsvoering. Zij adviseert en ondersteunt het bestuursdepartement en de dienstonderdelen van OCW bij het overzichtelijk, georganiseerd en vindbaar houden van formatie.

Afdeling CEI is verantwoordelijk voor de OCW-brede kaderstelling op het gebied van informatiehuishouding. Hierbij vertalen we wettelijke kaders zoals Archiefwet, informatiebeveiliging, privacywetgeving, Wet Open Overheid, etc. naar uitvoerbare kaders, handreikingen en IH-producten en diensten voor de OCW-organisatie. Daarbij rekening houdend met bredere (inter)departementale belangen en eisen op het gebied van onder andere compliance, schaalvoordeel, efficiency, standaardisatie en risicomanagement.

Binnen het bestuursdepartement ondersteunt CEI de directies bij het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen en het op orde krijgen van de informatiehuishouding vanuit de informatiebeheerfunctie. CEI werkt daarbij nauw samen met de andere ondersteunende directies, waaronder Kennis (CIO-office), FEZ, BOA, de ICT-office en de afdeling P&O. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met de dienstonderdelen van concern OCW (NA, DUO, IvhO, RCE etc.)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [emailprotected]

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 30/07/2023

Views: 6066

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.