Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (2023)

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op veiligheid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen.Een sleutelrol ligt bij je als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Jouw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op hetterrein van veiligheid nemen toe. Samen met jouw veiligheidspartners moet je komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid.Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

De regie ligt in jouw handen!

Om optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisenals beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

Download de brochure

Ontwikkel jezelf tot veiligheidsregisseur:

Na deze opleiding kun je:

 • Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente
 • Invulling geven aan de gemeentelijke regierol op openbare orde en veiligheid
 • Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers

Bekijk het programma

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid geeft jou:

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot eenonline leeromgeving, waar je ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met jouw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Bekijk hier de video'svan onze docentenMarit Elders en Ino Kalker:

In samenwerking met:

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (1)

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (2)

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (3)

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (4)

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (5)

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

Module 1

Openbare Orde en Veiligheid

Introductie en kennismaking

Marit Elders, verandermanagerPublic Safety Company en hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Gemeenten en Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de rol van jouw gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid?
 • Hoe ziet de functie van jou als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid eruit?
 • Welke verschillende rollen (adviseur, regisseur, crisismanager) heb jij?
 • Welke positie heb jij in de gemeentelijke organisatie?
 • Waarom wordt de rol van jou, als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid steeds belangrijker?

Marit Elders, verandermanagerPublic Safety Company en hoofddocent van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Lokale politiek en veiligheidsbeleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voer je overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers?

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Module 2

Integraal Veiligheidsbeleid

Effectief en efficiënt veiligheidsbeleid

 • Met welke veiligheidsrisico’s heeft jouw gemeente te maken?
 • Wat is de aard, omvang en impact van deze veiligheidsrisico’s?
 • Op welke manier bepaal je de meest aannemelijke veiligheidsrisico’s?
 • Onder welke omstandigheden kunnen deze veiligheidsrisico’s zich voordoen?
 • Risico’s kennen kans en gevolg: hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeel je of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico’s?
 • Welke veiligheidsrisico’s accepteer je?

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Informatiepositie en sturen op lokale netwerken

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van- Openbare Orde en Veiligheid?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw partners?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om veiligheidsproblematiek effectief aan te pakken?
 • Wat verwacht je van een lokaal veiligheidsnetwerk? • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?

Ino Kalker, bestuursondersteuner ketensamenwerkingNationale Politie
Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid gemeente Wierden

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!

Module 3

Vormgeven van de veiligheidsaanpak in jouw gemeente

Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke enbestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, werkt bij verschillende organisaties die zich allemaal bezighouden met veiligheid

Strategisch positioneren en Framen

 • Hoe neem je de juiste beslissingen tijdens een crisissituatie?
 • Wat doe je bij een overvloed of een tekort aan informatie en beperkte opties?
 • Hoe leg je na afloop van de crisissituatie verantwoording af over de genomenbesluiten?

Edward van der Torre, criminoloog en onderzoeker Lokale Zaken

Module 4 (online)

Samenwerking in regionale veiligheidsnetwerken

Inbreng van eigen casuïstiek:

 • Hoe neem je de juiste beslissingen tijdens een crisissituatie?
 • Wat doe je bij een overvloed of een tekort aan informatie en beperkte opties?
 • Hoe leg je na afloop van de crisissituatie verantwoording af over de genomen besluiten?

Marit Elders, verandermanager Public Safety Company

Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit

 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor jouw gemeente bij de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Hoe werk je met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van overlast en criminaliteit: hoe gaat dit in de praktijk?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Module 5 (online)

De Burgemeester en openbare orde en veiligheid

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein vanopenbare orde en veiligheid?
 • Wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde?
 • Wanneer is er sprake van een verstoring van de openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester optreden om de openbare orde te herstellen?

Franc Pommer, advocaat, Hekkelman Advocaten

Advisering van de burgemeester op het terrein vanOpenbare Orde en Veiligheid

 • Hoe adviseer je jouw burgemeester over vraagstukken op het terrein vanopenbare orde en veiligheid
 • Op welke manier verschaf je inzicht in veiligheidsrisico’s?
 • Hoe kun je voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen enverdedigen?

Marit Elders, verandermanager, Public Safety Company

Module 6

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

De Veiligheidsregio en de bestrijding van crises en rampen

 • Wat zijn de taken van een veiligheidsregio?
 • Hoe werk je samen in de veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners?
 • Hoe kom je gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen?
 • Hoe helpt scenario denken om proactief te werk te gaan?
 • Ontwikkelingen van ramp naar crisis: wat komt er op je af?
 • Hoe kun je jezelf en anderen zo goed mogelijk voorbereiden op een crisis?

Jan Pieter Duhen, netwerkmanager Leren, Ontwikkelen en Innoveren,Veiligheids- en Gezondheidsregio,
Gelderland-Midden

(Video) Marit Elders - Opleiding Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

PRAKTIJKCASE: Het schietdrama in Alphen aan den Rijn

 • Hoe organiseer je de crisiscommunicatie bij een grootschalig incident?
 • Op welke wijze informeer je bewoners over de oorsprong, omvang en degevolgen van een grootschalig incident?
 • Wat is de rol van de media? Is dat informatie delen, opinie maken ofkritische vragen stellen?
 • Communiceren versus strafrechtelijk opsporingsonderzoek: wat krijgtvoorrang?
 • Wat betekent de nasleep van een incident voor slachtoffers,nabestaanden, media én hulpverleners?

Bas Eenhoorn, voormalig burgemeestervan de gemeente Alphen aanden Rijn ten tijde van het schietdrama

Docenten:

Marit Elders
Verandermanager Public Safety Company

Lees ook haar blog:Hoe creëer je meer resultaat in jouw veiligheidsnetwerk met minder overleg?

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (7)

Ira Helsloot
Hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Tevensvoormalig hoogleraar Crisisbeheersingaan de Vrije Universiteit Amsterdam, expert op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (8)

Patrick van den Brink
Directeur, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (9)

Bas Eenhoorn
Voormalig burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn ten tijde van het schietdrama

Uitgeroepen tot beste bestuurder van 2011, schreef het boek “Drie minuten… een persoonlijk relaas over het schietdrama in Alphen aan den Rijn”

(Video) Nathan Gradisen - Docent Driedaagse opleiding Openbare Orde & Veiligheid

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (10)

Ino Kalker
Bestuursondersteuner ketensamenwerking Nationale Politie

Tevensdocent Crisisbeheersing en Rampenbestrijding aan de Haagse Hogeschool

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (11)

Debbie Bruijn
Afdelingshoofd beleid gemeente Wierden

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (12)

Kees Zeebregts
Procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van overlast en criminaliteit

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (13)

Ton Slingerland
Werkt bij verschillende organisaties die zich allemaal bezig houden met veiligheid

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (14)

Edward van der Torre
Criminoloog en onderzoeker Lokale Zaken

(Video) Werken Bij Openbare orde & Veiligheid Gemeente Weststellingwerf

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (15)

Franc Pommer
Advocaat, Hekkelman Advocaten

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (16)

Jan Pieter Duhen
Netwerkmanager Leren, Ontwikkelen en Innoveren, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 12 oktober 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 2 november 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 9 november 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 - online 16 november 2023 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 5 - online 23 november 2023 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 6 30 november 2023 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 4399,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (17)

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (18)

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

(Video) Vacature adviseur openbare orde en veiligheid

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (19)

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (20)

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook Openbare Orde en Veiligheid

De coronapandemie lijkt meer naar de achtergrond te zijn verdwijnen maar de nieuwe uitdagingen zijn alweer op ons pad gekomen. De steeds grotere spanningen in de samenleving zoals het boerenprotest vanwege het stikstofbeleid maar ook de problematiek rondom voetbalrellen. De oorlog in Oekraïne die voor een grote stroom aan asielzoekers zorgt en de steeds grotere risico’s rondom digitale veiligheid.

We blijven voor complexe nieuwe uitdagingen staan waarbij samenwerking binnen de zorg- en veiligheidsketen van onmisbare waarde is. Wij brengen graag je kennis op pijl over de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Herken jij de volgende vraagstukken?

 • Extra maatregelen voor persveiligheid
 • Meer instrumenten voor BOA’s om veilig te werken
 • Aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Aanpak terrorisme en extremisme
 • Bescherm personen met verward gedrag tegen zichzelf

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (21)

In dit eBook lees je onze best gelezen blogs over openbare orde en veiligheid van dit moment. Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

Leg je deelname vast!

(Video) Franc Pommer - Cursus Wet- en regelgeving in openbare orde en veiligheid

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (22)

FAQs

Welke opleiding moet je volgen om een beleidsmedewerker te worden? ›

Er zijn geen specifieke opleidingen tot beleidsmedewerker, maar je leert een goede basis bij de hbo- of wo-opleiding bestuurskunde. Met deze opleiding kan je aan de slag als algemeen beleidsmedewerker.

Welke beroepen vallen onder Openbare Orde en veiligheid? ›

Verwante beroepen beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
 • Bestuurskundige.
 • Bestuurssecretaris.
 • Secretaris overheidsdiensten.
 • Beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken.
 • Beleidsmedewerker politieke en internationale betrekkingen.

Wat doet de afdeling Openbare Orde en veiligheid? ›

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) werkt aan het verhogen van de veiligheid in de stad. Dit gaat zowel over rampenbestrijding en crisisbeheersing als over het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit. OOV werkt veel samen met partners als politie, brandweer en het openbaar ministerie.

Hoeveel verdien je als beleidsmedewerker? ›

Een Beleidsmedewerker in Nederland verdient gemiddeld € 4.090 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.480 (laag) tot € 4.705 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat is het verschil tussen een beleidsmedewerker en een beleidsadviseur? ›

' Vaak wordt een beleidsadviseur ook een beleidsmedewerker genoemd, omdat ze zich allebei bezighouden met beleid. Maar waar een beleidsmedewerker een specifiek beleidsonderdeel ontwikkelt en uitvoert, geeft een beleidsadviseur alleen advies over beleidsplannen.

Wat wordt er bedoeld met openbare orde? ›

Openbare orde is de normale gang van het maatschappelijk leven op een bepaalde plaats en onder de gegeven omstandigheden. Het openbaar bestuur heeft bevoegdheden nodig om de openbare orde te handhaven. De bevoegdheden van de burgemeester zijn opgenomen in de Gemeentewet.

Wat kunnen toekomstige beroepen zijn van een Handhaver Toezicht en veiligheid? ›

Na de niveau 3-opleiding Handhaver toezicht en veiligheid werk je als politieagend, gemeentelijk handhaver of buitengewoon opsporingsambtenaar.

Wat is werken in openbare sector? ›

De werknemers binnen de openbare sector zijn ambtenaren. De openbare sector is de verzamelnaam voor overheidsdiensten en parastatalen (semi- overheidsorganisaties) die zorg dragen voor essentiële voorzieningen voor de burgers en die te maken hebben met de bescherming van de inwoners.

Wie is er verantwoordelijk voor de openbare orde in een gemeente? ›

Een burgemeester is een door de Kroon benoemde gemeentebestuurder, die lid en voorzitter is van het College van burgemeester en wethouders in een gemeente . De burgemeester heeft een belangrijke rol bij de beleidsvorming in een gemeente en heeft daarnaast speciale verantwoordelijkheid voor de openbare orde.

Wat valt onder verstoren openbare orde? ›

Onder misdrijven tegen de openbare orde vallen onder meer: haat zaaien, computer hacken, deelname aan een terroristische organisatie en openlijke geweldpleging.

Wat is gevaar voor de openbare orde? ›

In Nederland wordt als gevaar voor de openbare orde aangemerkt 'iedere door de korpschef bevestigde verdenking en veroordeling ter zake van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar feit'. In het kader van het terugkeerbesluit waarin de vertrektermijn is bepaald, vindt geen nader individueel onderzoek plaats.

Waarom wil ik beleidsmedewerker worden? ›

Als beleidsmedewerker krijg je steeds meer ruimte om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Je hebt zelf steeds meer de regie in handen. Daarbij werk je samen met andere professionals van andere werkterreinen en disciplines. Deze geven je nieuwe inzichten voor jouw eigen beleid.

Wat verdient een junior beleidsmedewerker? ›

Voor een junior beleidsmedewerker kun je een salaris rond de € 2.000 bruto per maand verwachten.

Wat moet een beleidsadviseur kunnen? ›

De Beleidsadviseur moet op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in zijn werkgebied, laat zich adviseren door deskundigen en onderhoudt contacten met diverse organisatie en met de medewerkers binnen de eigen organisatie. De Beleidsadviseur moet daarom beschikken over goede communicatieve vaardigheden.

Wat verdient een senior beleidsadviseur? ›

Hoeveel verdient een Senior Beleidsadviseur? Het landelijke gemiddelde salaris voor een Senior Beleidsadviseur in Nederland is €5.713 .

Wat doet een beleidsadviseur bij gemeente? ›

Als beleidsadviseur ga je aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw beleid. Dit doe je door onderzoek uit te voeren en gegevens te analyseren. Door een nieuw beleid op te stellen, werk je mee aan oplossingen voor problemen in een organisatie of in de maatschappij.

Wat doe je als Beleidsondersteuner? ›

Als beleidsondersteuner heb je diverse onderteunende taken. Zo werk je mee aan communicatieactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijhouden van social media kanalen, het verzamelen van content en tekstvoorstellen schrijven voor verschillende kanalen en doelgroepen en het beantwoorden van reacties en berichten.

Wie handhaaft de openbare orde? ›

De politie zorgt ervoor, als uitvoerende instantie, dat het recht in Nederland wordt nageleefd; ze handhaaft de rechtsorde in opdracht van de overheid. De politie treedt op tegen overtredingen van de wet, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde, milieu en verkeer.

Wie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde? ›

Artikel 172 Gemeentewet belast de burgemeester met de handhaving van de openbare orde.

Welke bevoegdheden heeft een burgemeester om de openbare orde te handhaven? ›

Handhaving: bevoegdheden burgemeester

Artikel 172 Gemeentewet belast de burgemeester met de handhaving van de openbare orde onder gewone omstandigheden. Daarnaast kan de burgemeester in uitzonderlijke situaties en buitengewone omstandigheden een noodbevel uitvaardigen of een noodverordening vaststellen.

Wat is het verschil tussen handhaver en toezichthouder? ›

Wat is het verschil tussen en BOA en een toezichthouder? Een BOA kan boetes uitschrijven. Een toezichthouder heeft meer onderzoeksbevoegdheden maar kan alleen sancties voor de toekomst opleggen, als een overtreding niet wordt beëindigd.

Wat is verschil tussen toezicht en handhaving? ›

Onder "toezicht" verstaan we het uitvoeren van controle ter voorkoming van overtredingen en het naleven van voorschriften uit vergunningen of regelgeving, onder "handhaving" wordt verstaan het herstellen en eventueel bestraffen van het niet naleven van voorschriften uit vergunningen of regelgeving.

Hoe lang duurt een handhaving opleiding? ›

De HTV opleiding is de enige echte opleiding tot handhaver. De opleiding wordt door heel Nederland gegeven en duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar. De opleiding is ook deeltijd te volgen. Dit wordt aangeraden voor mensen die zelf niet meer studeren.

Welke beroepen vallen onder ambtenaar? ›

Een ambtenaar kan een gemeenteambtenaar zijn, maar ook medewerkers bij de provincies, waterschappen en rijksoverheid zijn ambtenaren. Er zijn politieambtenaren, defensieambtenaren, gemeenteambtenaren, onderwijsambtenaren, provincieambtenaren en rijksambtenaren.

Waarom in de publieke sector werken? ›

Werken voor de overheid, betekent midden in de samenleving staan. Voortdurend zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de inhoud van je werk. Dat maakt een job in public services heel dynamisch. Ook de publieke sector investeert trouwens in zijn werknemers, zodat jij kan blijven groeien.

Hoeveel uur per dag werken? ›

De maximale grens van 11 uren per dag en 50 uren per week mag niet worden overschreden. De werknemer kan tot 120 vrijwillige overuren per jaar presteren die recht geven op de betaling van het gewone overloon (50% voor de overuren gepresteerd in de week en 100 % voor de overuren gepresteerd op zondagen of feestdagen).

Hoe word je een wethouder? ›

Wethouders worden door de gemeenteraad gekozen na de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe college stelt een beleidsprogramma op voor de eerstvolgende vier jaar. Het aantal wethouders in een gemeente hangt af van het aantal inwoners. Minimaal zijn er twee wethouders.

Hoe spreek je een vrouwelijke burgemeester aan? ›

Aanspreektitels
TitelAanschrijfvorm
Bachelor of Laws (titel: LLB)de heer/mevrouw
baronde hoogwelgeboren heer
baronesde hoogwelgeboren vrouwe
burgemeester (grote stad, provinciale hoofdstad)de hoogedelachtbare heer/vrouwe
84 more rows

Is de burgemeester een ambtenaar? ›

Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Politieke ambtsdragers zijn geen 'gewone' werknemers of ambtenaren.

Wie is het bevoegd gezag als het gaat om handhaving van de openbare orde? ›

De burgemeester voert gezag over de politie voor wat betreft de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening. De officier van justitie gaat over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Wat is openbare orde en goede zeden? ›

Het concept van openbare orde ziet toe op de normen en waarden zoals deze door de publieke autoriteiten zijn vastgelegd, waar de goede zeden juist toeziet op de normen en waarden zoals deze uit de samenleving voortkomen. Deze twee gronden kunnen overlappen, maar dienen wel op hun eigen wijze onderbouwd te worden.

Wie heeft het gezag over de politie in het kader van de openbare orde? ›

Op lokaal niveau treedt de politie op onder het gezag van de burgemeester als het de openbare orde betreft. Waar het gaat om strafrechtelijke handhaving, treedt de politie op onder het gezag van de officier van justitie.

Hoe lang duurt een ongewenstverklaring? ›

Door een ongewenstverklaring moet u meteen vertrekken uit Nederland. Daarna mag u Nederland niet meer binnenkomen.

Wat verdient een Beleidsondersteuner? ›

Junior beleidsadviseurs mogen rekenen op een salaris tussen de € 2.750,- en € 3.000,- per maand. Dit loopt op tot wel € 4.500,- voor senior beleidsadviseurs met veel kennis en kunde. Gemiddeld ligt het salaris rond de € 3.600,-. Gemeenten werken met vaste salarisschalen, maar interimbureaus zoals koen niet.

Wat is de taak van een beleidsadviseur? ›

Als beleidsadviseur ga je aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw beleid. Dit doe je door onderzoek uit te voeren en gegevens te analyseren. Door een nieuw beleid op te stellen, werk je mee aan oplossingen voor problemen in een organisatie of in de maatschappij.

Hoeveel krijg je als je bij de gemeente werkt? ›

Gemiddeld Salaris Gemeente

Het gemiddelde loon binnen Gemeente ligt op € 3.329 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 1.701 en het maximale loon is € 6.500 bruto per maand.

Wat verdient een ambtenaar bij de gemeente? ›

Hoeveel verdient een Ambtenaar gemiddeld in Nederland? Een Ambtenaar in Nederland verdient gemiddeld € 2.990 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.545 (laag) tot € 3.440 (hoog).

Wat verdient een beleidsmedewerker Tweede Kamer? ›

Voorzitter of niet, extra vergoedingen of niet, het loon van een Tweede Kamerlid ligt hoe dan ook een stuk hoger dan dat van de gemiddelde beleidsmedewerker bij de overheid. Een beleidsmedewerker bij de overheid verdient gemiddeld namelijk zo'n € 3.987,- per maand.

Wat verdient een HR beleidsadviseur? ›

Het gemiddelde salaris van een hr-adviseur 🤑 Als fulltime hr-adviseur verdien je gemiddeld tussen €2.752 en €2.951 bruto per maand. Lekker salaris toch?! Dat is €36.961 per jaar.

Wat is het salaris van een projectleider? ›

wat verdien je gemiddeld als projectleider? Een fulltime projectleider verdient gemiddeld tussen de 3.466 en 4.592 euro bruto per maand. Per jaar is dat 52.215 euro bruto, wanneer je 40 uur per week werkt. Meer weten over de functie van projectleider?

Wat is een strategisch beleidsmedewerker? ›

Hij legt verbanden tussen de ambities en capaciteiten van het bedrijf, en ook tussen wat er nodig is in de markt waarin de organisatie zich bevindt. Hiervoor houdt hij trends in de gaten en hoe deze van invloed zijn op de eigen organisatie.

Wat is beleidsadviseur onderwijs? ›

Over de functie

Je gaat werken met diverse thema's rondom jeugd en onderwijs. Jouw focus ligt op het ontwikkelen van beleid op het gebied van de bouw van scholen, de verantwoording van het onderwijs en leerlingenvervoer. Communicatie is in deze functie belangrijk.

Wat doet een beleidsmedewerker jeugd? ›

Als beleidsadviseur jeugd ben je verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Je ontwikkelt beleid, analyseert problemen en schrijft plannen die het jeugdbeleid ondersteunen. Ook weet je wat er speelt ten aanzien van het gebruik, de inkoop, kosten en effectiviteit van jeugdhulp.

Wat is een strategisch beleidsadviseur? ›

Strategisch adviseren over multidimensionale vraagstukken

Een advies waarin trends en ontwikkelingen zijn meegenomen en dat rekening houdt met de visies en belangen van alle betrokken partijen. Een strategisch advies geeft via verschillende scenario's de route weer om bij de beoogde oplossing of resultaten te komen.

Wat is de rol van een supervisor? ›

Een supervisor is iemand die de leiding heeft over een afdeling en toezicht houdt op de werkvloer. Dat betekent dat je taken verdeelt onder collega's, zorgt dat alles volgens de planning verloopt en eventuele problemen vliegensvlug oplost.

Videos

1. Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid
(SBOnl)
2. Werkt dat wel? Cameratoezicht voor Openbare Orde en Veiligheid
(OOV podcast)
3. #4 - Hufterproof - Positieve veiligheid binnen Openbare Orde en Veiligheid
(Hufter-proof)
4. Juridische kennisclips - 6 - Raad en openbare orde
(Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)
5. Webinar OOV op orde opname
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
6. 'Almere kan organisatie openbare orde en veiligheid niet meer aan'
(Omroep Flevoland)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 18/09/2023

Views: 5437

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.