5 (5-year) PhD positions in the department Law & Markets (2023)

Introductie

Gedreven door haar ambitie om haar positie als toonaangevend onderzoeksinstituut in Europa uit te breiden, is Erasmus School of Law op zoek naar promovendi (5-jarig traject), met 20% onderwijstaken.

Functie-omschrijving

Erasmus School of Law, afdeling Law & Markets, is op zoek naar 5 PhD onderzoekers.

De overkoepelende missie van het departement Law and Markets (L&M) is het ontwikkelen en leveren van hoogwaardig onderzoek en onderwijs over juridische instituties die markten vormgeven en hun implicaties voor duurzaamheid en sociaaleconomische rechtvaardigheid. De onderzoeksgroep bestudeert meer specifiek juridische en maatschappelijke problemen die ontstaan in de complexe dynamiek van internationale, Europese en nationale wetgeving die handel, industrie, investeringen, geld en meer in het algemeen markten reguleren. De nadruk ligt op de vraag hoe het recht in welke vorm dan ook sociaal, ecologisch en financieel duurzaam kan worden gemaakt, hoe op een inclusieve basis kan worden omgegaan met technologische innovatie en hoe particuliere en publieke belangen op verantwoorde wijze kunnen worden gecombineerd. Onderzoekers hebben verschillende profielen, waaronder publiekrecht, internationaal en EU-recht, rechtstheorie en handelsrecht, en het departement heeft bijzondere aandacht voor multidisciplinair onderzoek.

Het departement is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de bachelor- en mastercurricula van Erasmus School of Law. In het bijzonder verzorgt L&M bachelor onderwijs in constitutioneel en administratief recht, internationaal en Europees recht, jurisprudentie, rechtsfilosofie en handelsrecht. Daarnaast is L&M verantwoordelijk voor 6 masteropleidingen, waaronder publiekrecht, internationaal en Europees recht en handelsrecht. Het merendeel van het bacheloronderwijs is in het Nederlands, het merendeel van het masteronderwijs in het Engels.

Project 1: PhD positie in publiek recht, technologie en duurzaamheid

Deze positie staat open voor theoretische en empirische (of een combinatie daarvan) projecten die zich richten op de interactie tussen technologie en duurzaamheid vanuit een publiekrechtelijk perspectief. Hoewel er al veel aandacht is voor de aanpak van technologische uitdagingen en het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen, heeft de interactie tussen deze twee onderwerpen tot nu toe minder belangstelling gewekt. Daarom wil dit PhD onderzoek een dialoog hierover op gang brengen; de specifieke inhoud ervan staat in principe open voor een breed scala aan onderwerpen. Dit zijn enkele voorbeelden: risico en innovatie binnen het milieurecht; de koolstofimpact van datagestuurde technologieën; de interactie tussen het recht op ontwikkeling en het recht op een gezond milieu; de complementaire noodzaak voor verschillende takken van het recht (bv. mensenrechten, internationaal recht, gemeenterecht, privaatrecht) om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en technologie aan te pakken; afvalregelgeving en technologie. Ingediende voorstellen kunnen betrekking hebben op een van de bovengenoemde gebieden, maar ook op andere gebieden, mits zij duidelijk het verband duurzaamheid-technologie-publiekrecht aangeven.

Voorgesteld begeleidingsteam: Dr. Alberto Quintavalla en Prof. Leonie Reins

Project 2: PhD positie in empirisch juridisch onderzoek naar het recht van de Europese Unie (EU)

Deze positie staat open voor projecten die empirische methoden gebruiken om juridische vragen op het gebied van EU-recht te behandelen, meer specifiek over de rol van lidstaten, nationale autoriteiten en andere actoren bij de uitvoering en handhaving van deze supranationale rechtsorde. Hoewel de EU "een nieuwe autonome rechtsorde" is, die onafhankelijk van de rechtsordes van de lidstaten bestaat, is zij voor de uitvoering en handhaving nog steeds sterk afhankelijk van de autoriteiten van de lidstaten en andere nationale actoren.

Vragen over de werking en doeltreffendheid van een dergelijk complex gedecentraliseerd bestuursmodel kunnen niet alleen door doctrinair juridisch onderzoek worden beantwoord. Zij vereisen bovendien de toepassing van verschillende onderzoeksmethoden: kwalitatieve (bv. observaties, interviews, focusgroepen en documentanalyse) of kwantitatieve (bv. enquêtes, experimenten, analyse van bestaande gegevens, computationele juridische analyse, met inbegrip van big data, machinaal leren en AI).

De focus van het onderzoeksproject is bewust breed gedefinieerd, zodat toekomstige kandidaten een onderwerp kunnen kiezen binnen verschillende rechts- en beleidsgebieden in de EU, dat vanuit een empirisch perspectief kan worden bestudeerd. Onderzoeksvoorstellen kunnen betrekking hebben op vragen als: Hoe en in welke mate wordt het EU-recht op nationaal niveau nageleefd en gehandhaafd? Wat is de rol van nationale rechters en andere nationale autoriteiten in dit proces? Hoe zetten verschillende private en publieke actoren het EU-recht in om hun doelen te bereiken? Hoe wordt het EU-recht in de praktijk ingezet als instrument om hedendaagse uitdagingen aan te pakken, zowel op nationaal als op Europees niveau?

Voorgesteld begeleidingsteam: Dr. Monika Glavina en Prof. Fabian Amtenbrink

Project 3: PhD positie in moderne marktuitdagingen voor het recht van de Europese Unie (EU)

De promovendus zal onderzoek doen naar het EU-recht, met een focus op juridische en maatschappelijke uitdagingen die de EU-markt, consumenten en burgers raken. Meer specifiek zijn wij geïnteresseerd in onderzoeksprojecten die gericht zijn op een (of meer) van de vele juridische uitdagingen die verband houden met de volgende ontwikkelingen. Ten eerste observeren we de opkomst van digitale markten, vaak vormgegeven door Big Tech bedrijven. De gevolgen van deze nieuwe soorten markten en marktspelers gaan meestal verder dan het economische domein en tasten grondrechten zoals privacy aan of verstoren het democratische systeem (bv. het ontstaan van ecokamers of filterbubbels, enz.). Bij de regulering van digitale platforms en ecosystemen wordt de EU geconfronteerd met een reeks uitdagingen die de inbreng en coördinatie van verschillende rechtsgebieden en het afwegen van verschillende publieke en private belangen vereisen. Tegen deze achtergrond kan een aantal vragen worden gesteld: hoe kunnen het EU-mededingingsrecht en/of andere gebieden van het EU-recht opnieuw worden bekeken om de gevolgen van de macht van Big Tech-bedrijven aan te pakken? Welk soort nieuwe instrumenten, theorieën over schade, enz. kan het EU-recht nodig hebben om de nieuwe uitdagingen van digitale markten en de macht van Big Tech zinvol aan te pakken? Ten tweede zijn er de laatste jaren meerdere debatten geweest over de vraag of en hoe het EU-recht dat de markten reguleert (bv. het mededingingsrecht) kwesties als ongelijkheid, duurzaamheid, privacy, enz. moet aanpakken. Wij zijn geïnteresseerd in projecten waarin hedendaagse uitdagingen die voortvloeien uit het verband tussen EU-marktregulering en andere regulering van publieke belangen worden onderzocht en uitgezocht.

Ingediende voorstellen moeten ingaan op een van de bovengenoemde ontwikkelingen en zijn vrij om een specifiek probleemgebied en/of theoretische benadering te kiezen.

Voorgesteld begeleidingsteam: Dr. Maria Campo Comba en Prof. Rene Repasi

Project 4: PhD positie in de rechtstheorie

Het PhD project richt zich op het thema van mondiale uitdagingen voor het concept van de rechtsstaat. Uitgangspunt is de recente opkomst van verschijnselen die de gevestigde constitutioneel-liberale, positivistische en statelijke visie op het recht ter discussie stellen. In dit verband kunnen ten minste twee tendensen worden onderscheiden. De eerste is de Europese crisis van de rechtsstaat en het daarmee gepaard gaande wereldwijde verschijnsel van constitutioneel populisme, met name in de context van illiberaal gebruik van juridische instituties, die vragen om een heroverweging van de relatie tussen recht en politiek. De tweede is het toegenomen gebruik van recht en juridische mobilisering door niet-statelijke actoren om wereldwijde sociale verandering na te streven en publieke waarden te bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan onderzoek naar de interactie tussen maatschappelijke actoren en transnationale ondernemingen of de juridische mobilisering van mondiale rechtvaardigheidsbewegingen.

Ingediende voorstellen moeten betrekking hebben op ten minste één van de bovengenoemde gebieden.

Het project vraagt om filosofisch en sociologisch onderbouwd theoretisch onderzoek naar de transformatie van het idee van de rechtsstaat in verband met het populisme en/of de toenemende complexiteit en gelaagdheid van hedendaagse rechtsstelsels en het groeiende belang van niet-statelijke marktmachten. Wij moedigen interdisciplinaire benaderingen aan die methoden en concepten combineren uit de rechtstheorie, sociale theorie van het recht, rechtssociologie, recht in context, rechtsantropologie, critical legal studies, recht en politieke economie, constitutionele theorie.

Voorgesteld begeleidingsteam: Dr. Michal Stambulski en Prof. Sanne Taekema

Project 5: PhD positie in juridische en ethische aspecten van Legal Tech

Technologische ontwikkelingen zoals de uitvinding van de boekdrukkunst en de eerste generatie digitale zoekmachines hebben altijd invloed gehad op het recht en het juridische beroep. Inmiddels staat een nieuwe generatie technologie voor de deur, met in potentie belangrijke disruptieve invloed in het recht en het juridische beroep. Denk hierbij aan content generation technology (CGT), juridische big data en verschillende toepassingen van block chain. In dit onderzoek draag je bij aan de ontwikkeling van een kader om de invloed van nieuwe generatie disruptieve technologieën op het recht en het juridische beroep te beoordelen. Mogelijke onderzoekslijnen zijn: het ontwerpen van ethische en juridische kaders voor verantwoorde digitalisering van specifieke juridische beroepen; een analyse en kritische beschouwing van de wenselijkheid van disruptieve technologische ontwikkelingen in het recht en de advocatuur; de ontwikkeling van een set ethische en juridische vaardigheden voor de juridische professional van de toekomst; de historische context waarin actuele technologische ontwikkelingen binnen het recht kunnen worden geplaatst; de kansen en bedreigingen die disruptieve technologische ontwikkelingen in het recht bieden voor de toegang tot het recht.

Kandidaten worden aangemoedigd om juridisch-doctrinair onderzoek te combineren met theoretische juridische/filosofische perspectieven en/of kwalitatieve sociaalwetenschappelijke methoden.

Voorgesteld begeleidingsteam: Dr. Cees Zweistra en Prof. Evert Stamhuis

Functie-eisen

We zijn op zoek naar kandidaten die:

- in het bezit zijn van een masterdiploma in Rechten of een andere discipline die relevant is voor deze PhD positie,

- wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden kunnen aantonen,

- beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (vereisten: zie sollicitatieformulier).

Kandidaten die in staat zijn onderwijs te geven in het Nederlands worden in het bijzonder aangemoedigd te solliciteren.

Het onderwijs wordt gegeven in het departement Law & Markets; de specifieke onderwijstaken worden vastgesteld op basis van de expertise van de kandidaat en de behoeften van de afdeling, en kunnen betrekking hebben op het Nederlands staats- en bestuursrecht, internationaal en Europees recht, rechtstheorie en rechtsfilosofie en handelsrecht.

De onderwijstaken zijn meestal in het Nederlands als de kandidaat Nederlandstalig is; onderwijs in het Engels kan ook deel uitmaken van de taken.

Huidige masterstudenten worden uitgenodigd om te solliciteren. Aanstelling is echter alleen mogelijk als het masterdiploma vóór start van het arbeidscontract is behaald. Je kunt solliciteren zonder bewijs van het behalen van je masterdiploma, maar houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele eis voor tewerkstelling is en ten minste 3 weken voor de startdatum van het contract moet worden geleverd.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De functie start met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze periode bestaat uit een onderwijsprogramma, aangeboden door Erasmus Graduate School of Law, en individueel onderzoek en er is een evaluatie van de voortgang van het onderzoek na een jaar. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode van 42 maanden richten promovendi zich naast de onderwijstaken op hun onderzoek en de voltooiing van hun proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding geboden door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van Erasmus Graduate School of Law. Iedere promovendus wordt begeleid door twee of drie (co-)promotoren.

De startdatum van deze functie is tussen 1 oktober en 1 november 2023, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, departement Law & Markets, Erasmus School of Law (ESL). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.541 en € 3.247 bruto per maand (P), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordtondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Groep

Additionele informatie

Meer informatie over Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law en Erasmus Graduate School of Law is te vinden op de website.

Solliciteren

Deadline: 21 juni 2023

Kandidaten worden verzocht een reeks documenten in te dienen (in het Engels):

  • het sollicitatieformulieren een onderzoeksvoorstel (max 2000 woorden), in 1 document
  • een motivatiebrief,
  • een CV (max 2 pagina’s),
  • een kopie van het masterdiploma en cijferlijsten,
  • een writing sample van een recent geschreven, eigen stuk (bijvoorbeeld je masterscriptie of ander werk geschreven tijdens je studie) in het Nederlands of Engels,
  • contactgegevens van 1 of 2 referenten, waarmee de commissie contact kan opnemen.

Het formulier en meer informatie zijn te vinden op de EGSL-website.Graag indienen via het sollicitatieportal van de Erasmus Universiteit.

Vermeld in je sollicitatieformulier het referentienummer van de specifieke functie waarvoor je solliciteert. Het is mogelijk om voor meerdere functies te solliciteren (maximaal 2). Dien in dat geval twee afzonderlijke sollicitaties in (inclusief alle gevraagde bijlagen).

De interviews vinden plaats in de week van 3 tot 7 juli 2023. Uitnodigingen voor de interviews zullen kort van tevoren worden verstuurd, dus zorg ervoor dat je in deze periode beschikbaar bent. Zijn er dagen/tijden in deze week dat je niet beschikbaar bent, geef dit dan vóór de sollicitatiedeadline door aan EGSL (egsl@law.eur.nl). Wij zullen proberen hiermee rekening te houden. Er is geen mogelijkheid om gesprekken na de uitnodiging te verzetten.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Dit assessment vindt plaats na de definitieve selectie en vóór de aanstelling.

Aanvullende informatie over de vacature kun je opvragen bij Erasmus Graduate School of Law (egsl@law.eur.nl).

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 04/05/2023

Views: 5946

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.